Ghi chú: BCC khuyến cáo nên nhập đầy đủ thông tin để có thể thực hiện đầy đủ chức năng đăng ký!
Vui lòng nhập họ tên.
Vui lòng nhập tài khoản}}. .
Vui lòng nhập số điện thoại. Số điện thoại không hợp lệ.
Hotline không hợp lệ.
Vui lòng nhập ngày sinh.
Mật khẩu cũ không hợp lệ.
Mật khẩu mới không hợp lệ.
Mật khẩu mới mật khẩu. Mật khẩu không hợp lệ.
Nếu bạn có nhu cầu điều chỉnh thông tin, vui lòng liên hệ BCC để hỗ trợ:
Lớp học Thời gian Ngày khai giảng Địa chỉ Ngày đăng ký Đã thanh toán Giá
{{kh.TenKhoaHoc}} {{kh.MaKhoaHoc}} {{kh.LichHoc}} {{kh.ThoiGianBatDau | date: 'dd/MM/yyyy'}} {{kh.DiaDiem}} {{(kh.NgayDangKy || kh.NgayCapNhat || kh.NgayTao || null) | date: 'dd/MM/yyyy hh:mm:ss' }} {{kh.Gia|currency:"":0}} {{currencyUnit}}

Không tồn tại dữ liệu

Thông tin chưa được cập nhật

Thông tin chưa được cập nhật

Kỳ thi Ngày thi Địa chỉ Ngày đăng ký Đã thanh toán Giá
{{kh.TenKyThi}} {{kh.MaKyThi}} {{kh.NgayThi | date: 'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}} {{kh.DiaDiem}} {{(kh.NgayDangKy || kh.NgayCapNhat || kh.NgayTao || null) | date: 'dd/MM/yyyy hh:mm:ss' }} {{kh.Gia|currency:"":0}} {{currencyUnit}}

Không tồn tại dữ liệu

Tài liệu Giá Số lượng Tổng tiền Ngày đăng ký Đã thanh toán Tiếp nhận Hủy bỏ
{{kh.TenTaiLieu}} {{kh.MaTaiLieu? " - " + kh.MaTaiLieu : null}} {{kh.DonGiaBan || 0 |currency:"":0}} {{currencyUnit}} {{kh.SoLuong}} {{kh.SoLuong * kh.DonGiaBan || 0|currency:"":0}} {{currencyUnit}} {{(kh.NgayDangKy || kh.NgayCapNhat || kh.NgayTao || null) | date: 'dd/MM/yyyy hh:mm:ss' }}

Không tồn tại dữ liệu

Thông tin chưa được cập nhật