Thông tin chưa được cập nhật

LỊCH KHAI GIẢNG

Chứng chỉ aPHRi

Khóa học ngắn hạn, giúp học viên luyện thi lấy chứng chỉ aPHRi. Do BCC - đơn vị được HRCI ủy quyền đào tạo luyện thi tại Việt Nam - trực tiếp tổ chức và giảng dạy, theo giáo trình chuẩn của HRCI.

Thông tin chưa được cập nhật

Chứng chỉ PHRi

Khóa học ngắn hạn, giúp học viên luyện thi lấy chứng chỉ PHRi. Do BCC - đơn vị được HRCI ủy quyền đào tạo luyện thi tại Việt Nam - trực tiếp tổ chức và giảng dạy, theo giáo trình chuẩn của HRCI.

Thông tin chưa được cập nhật

Chứng chỉ SPHRi

Khóa học ngắn hạn, giúp học viên luyện thi lấy chứng chỉ SPHRi. Do BCC - đơn vị được HRCI ủy quyền đào tạo luyện thi tại Việt Nam - trực tiếp tổ chức và giảng dạy, theo giáo trình chuẩn của HRCI.

Thông tin chưa được cập nhật